Các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh ở Việt Nam

Đăng ngày
92 lượt xem

Danh mục các ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài không được phép đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam hoặc chưa có quy định cụ thể trong luật.

STT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH QUY ĐỊNH TẠI
1 Dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải [tipso tip=”Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.”]Nghị định 140/2007/NĐ-CP[/tipso]
2 Dịch vụ nổ mìn trên toàn lãnh thổ Việt Nam và khu vực [tipso tip=”Chỉ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mới được thực hiện dịch vụ nổ mìn trên toàn lãnh thổ Việt Nam và khu vực.”]Nghị định 39/2009/NĐ-CP[/tipso]
3 Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động [tipso tip=”Chỉ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng thiết bị gây nhiễu đúng mục đích phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Các trường hợp đặc biệt khác phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép.”]Quyết định 60/2008/QĐ-TTg[/tipso]
4 Dịch vụ công chứng (CPC 8613) [tipso tip=”Công chứng viên phải là công dân Việt Nam và hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên và không có thành viên góp vốn.”]Luật Công chứng số 53/2014/QH13[/tipso]
5 Dịch vụ giám định tư pháp [tipso tip=”Giám định viên tư pháp phải là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập do giám định viên tư pháp thành lập.”]Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13[/tipso]
6 Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp [tipso tip=”Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài hành nghề luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghê luất sư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp.”]Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN[/tipso]
7 Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp [tipso tip=”Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam không được cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.”]Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11[/tipso]
8 Dịch vụ phát thanh, truyền hình (CPC 9613) [tipso tip=”Nhà nước độc quyền về các hoạt động phát thanh truyền hình. Nhà nước không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài.”]BIT Việt – Nhật[/tipso]
9 Dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; dịch vụ truyền hình theo yêu cầu (CPC 9613) [tipso tip=”Nhà nước độc quyền thực hiện dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; dịch vụ truyền hình theo yêu cầu; không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực này.”]BIT Việt – Nhật[/tipso]
10 Kinh doanh và sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng săn [tipso tip=”Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.”]Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009[/tipso]
11 Sản xuất, kinh doanh các loại pháo, gồm pháo hoa [tipso tip=”Là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa.”]Nghị định 36/2009/NĐ-CP[/tipso]
12 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ [tipso tip=”Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của các Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.”]Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13[/tipso]
13 Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm cả hoạt động tiêu hủy [tipso tip=”Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của các Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.”]Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13[/tipso]
14 Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia [tipso tip=”Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia.”]Luật Điện lực số 28/2004/QH11[/tipso]
15 Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng [tipso tip=”Nhà nước độc quyền trong sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.”]Nghị định 24/2012/NĐ-CP[/tipso]
16 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng [tipso tip=”Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển là doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân Việt Nam năm giữ 100% vốn điều lệ và sở hữu cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động.”]Nghị định 114/2014/NĐ-CP[/tipso]
17 Dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay [tipso tip=”Doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay”]Quyết định 37/2014/QĐ-TTg[/tipso]
18 Dịch vụ vận tải đường ống (CPC 713) [tipso tip=”Nhà đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ vận tải đường ống trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”]Nghị định 140/2007/NĐ-CP[/tipso]
19 Quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh [tipso tip=”Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với những doanh nghiệp Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.”]Quyết định 37/2014/QĐ-TTg[/tipso]
20 Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải [tipso tip=”Xem Điều 5, Mục 1, Chương II của nghị định”]Nghị định 70/2016/NĐ-CP[/tipso]
21 Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải [tipso tip=”Xem Điều 7, Mục 2, Chương II của nghị định”]Nghị định 70/2016/NĐ-CP[/tipso]
22 Dịch vụ thông báo hàng hải [tipso tip=”Xem Điều 10, Mục 3, Chương II của nghị định”]Nghị định 70/2016/NĐ-CP[/tipso]
23 Dịch vụ điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng [tipso tip=”Xem Điều 11, Mục 4, Chương II của nghị định”]Nghị định 70/2016/NĐ-CP[/tipso]
24 Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải [tipso tip=”Xem Điều 13, Mục 5, Chương II của nghị định”]Nghị định 70/2016/NĐ-CP[/tipso]
25 Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải [tipso tip=”Xem Điều 15, Mục 6, Chương II của nghị định”]Nghị định 70/2016/NĐ-CP[/tipso]
26 Kinh doanh dịch vụ đảm bảo hoạt động bay [tipso tip=”Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.”]Nghị định 92/2016/NĐ-CP[/tipso]
27 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài [tipso tip=”Chỉ doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.”]Nghị định 126/2007/NĐ-CP[/tipso]
28 Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại [tipso tip=”Nhà nhập khẩu duy nhất thuốc lá, xì gà và sản phẩm thuốc lá chế biến khác là Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.”]WTO[/tipso] [tipso tip=”Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền nhập khẩu xì gà, xì gà nén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ thuốc lá hoặc từ các chất thay thế thuốc lá.”]Thông tư 37/2013/TT-BCT[/tipso]
29 Kinh doanh xổ số [tipso tip=”Doanh nghiệp được phép kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.”]Nghị định 30/2007/NĐ-CP[/tipso]

Quý vị có nhu cầu tư vấn đầu tư nước ngoài xin vui lòng liên hệ Luật Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm:

Trả lời